Geschiedenis

Geschiedenis van de Vereniging voor Infectieziekten 

In 1970 werd op initiatief van Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Prof. Dr. R.P. Mouton en Dr. R. van Furth de Infectieziekten Club opgericht. Beoogd werd om artsen betrokken bij de diagnostiek, behandeling en preventie van infecties gezamenlijk wetenschappelijke vergaderingen te laten houden. Daarvoor werden clinici (internisten, kinderartsen, chirurgen), medisch microbiologen en artsen in opleiding tot deze specialismen uit Nederland en het Vlaamse gebied van België uitgenodigd. Besloten werd om twee wetenschappelijke vergaderingen per jaar te houden, afwisselend twee keer in Nederland en een keer in België. Op elke vergadering zou een halve dag worden gewijd aan een actueel onderwerp; de tweede helft van de dag zouden vrije voordrachten worden gehouden. De eerste vergadering op 9 mei 1970, gehouden in het Eysingahuis te Leiden, werd bijgewoond door 50 deelnemers.

Al spoedig, in 1974, werd het Clubbestuur uitgebreid met vijf leden: Prof. Dr. L. Eyckmans (Leuven), Prof. Dr. R. Eeckels (Leuven), Prof. Dr. J.W. Stoop (Utrecht), Prof. Dr. A. Löwenberg (Groningen) en Prof. Dr. M.F. Michel (Rotterdam). De Infectieziekten Club heeft in totaal dertien keer in verschillende universiteitssteden in Nederland en België vergaderd.
In 1975 besloot het bestuur van de Club om een Vereniging te stichten. Hiertegen hadden verschillende clubleden bezwaar, daar men bang was dat de bijeenkomsten hun informele, gezellige karakter zouden verliezen. Toch werd de Vereniging opgericht en op 15 mei 1976 werd de eerste vergadering van de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ) in Leiden gehouden. De officiële doelstellingen van de Vereniging werden als volgt geformuleerd: De Vereniging heeft tot doel de bevordering van de studie en de verspreiding van kennis ten aanzien van aetiogie, pathogenese, epidemioloige, kliniek, diagnostiek, behandeling en preventie van infectieziekten, zodanig dat alle facetten daarvan op evenwichtige wijze tot hun recht komen. De voertaal van de Vereniging is Nederlands. De deelname van Nederlandstalige leden uit beide landen komt het beste tot uiting in de Engelse naam van de Vereniging: Infectious Diseases Society of the Netherlands and Flanders. De wetenschappelijke vergaderingen behielden hetzelfde karakter als ten tijde van de Club: microsymposia en vrije voordrachten (soms vervangen door posters) en afwisselend bijeenkomsten in België en Nederland. De onderwerpen van de gehouden microsymposia zijn samengevat in de onderstaand overzicht.

Microsymposia gehouden tijdens wetenschappelijke vergaderingen van de Vereniging voor Infectieziekten

1970 Leiden - Gevoeligheid van bacteriën voor nieuwe antibiotica
1970 Bilthoven - Standaardisatie en interpretatie van gevoeligheidsbepalingen voor antibiotica
1971 Leuven - Hepatitis
1971 Nijmegen - De klinische betekenis van de residente huid en darmflora
1972 Rotterdam - Toxoplasmose
1972 Antwerpen - Mycobacteriële infecties
1973 Leiden - Aspecten van ziekenhuisinfecties
1973 Utrecht - Klinische virologie
1974 Brugge - Urineweginfecties
1974 Rotterdam - Importziekten
1975 Paterswolde - Vaccinatie tegen virusziekten
1975 Antwerpen - Antibiotica en kliniek
1976 Leiden - Rabies
1976 Amsterdam - Meningitis
1977 Londen - Management of infections in patients with severely impaired host resistance
- Antibiotic management of chronic bronchitis
- Antibiotic management and prophylaxis of surgical infections
1977 Leuven - Ziekenhuisinfecties
1978 Utrecht - Verworven infecties bij pasgeborenen
1978 Rotterdam - Problemen betreffende de effectiviteit van antibiotica
1979 Leuven - Gastrointestinal infections in new perspective 
- Intestinal flora and disease
1979 Maastricht - Infectieuze syfilis
1980 Bilthoven - Antiviral chemotherapy 
1980 Leiden - Legionnaires' disease 
1981 Brussel - Antibiotic prophylaxis
1981 Amsterdam - Nieuwe aspecten van vaccinatie
1982 Beverwijk - Infectieproblematiek bij brandwonden
1982 Brugge - Some aspectes of the diagnosis and treatment of urinary tract infections
1983 Leiden - De diagnostiek van infecties bij patiënten met verminderde weerstand
1983 Rotterdam - Chlamydia
1984 Gent - Longinfecties
1984 Amsterdam - Selectieve decontaminatie
1985 Amsterdam - Antiviral therapy
- New Aspects of vaccination
1985 Antwerpen - Surveillance of infectieziekten
1986 Bilthoven - Huidige inzichten in endocytose van microörganismen
1986 Leiden - Endotoxinen en infecties
1987 Leuven - Yersinia enterocolitica infecties
1987 Rotterdam - Pulmonary infection in patients with cystic fibrosis
1988 Amsterdam - Meningitis bij kinderen en volwassenen
1988 Brussel - Infecties in de gynaecologie en verloskunde
1989 Maastricht - Lyme borreliosis
1989 Rotterdam - Infections and intensive care
1990 Brugge - Infecties bij dialysepatiënten
1990 Leiden - Ziekenhuisinfecties
1991 Bilthoven - Nieuwe ontwikkelingen betreffende Campylobacter en Yersinia infecties
1991 Gent - Toxoplasmosis
___________________________________________________________
* Tot 1976 georganiseerd door de Infectieziekten Club

Prof. Dr. W.R.O. Goslings was tot 1977 voorzitter van de Vereniging. Hij werd opgevolgd door Prof.Dr. R.P. Mouton (tot november 1983) en daarna werd tot november 1991 Prof.Dr. R. van Furth, die eerst secretaris en pennigmeester was, voorzitter van de Vereniging.

Om Prof. Goslings te eren voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de infectieziekten werd in 1982 door Gist-Brocades NV aan de Vereniging voor Infectieziekten de "W.R.O. Goslingsprijs" beschikbaar gesteld. De prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt. 
In 1989 werd door Merck Sharp & Dohme BV een reisstipendium beschikbaar gesteld voor een studieverblijf in een universitair onderzoeksinstituut in het buitenland. In 1990 werd dit stipendium voor het eerst toegekend aan Drs. H.Ph. Endtz. 
Meer informatie over deze prijzen en de winnaars vindt op deze site onder "Prijzen" wanneer u inlogt.

De Vereniging heeft in de afgelopen jaren een groot aantal activiteiten ontplooid:
In 1972 werd de werkgroep Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen opgericht met de doelstelling om in Nederland standaardisatie van deze laboratoriumbepalingen te krijgen.
In samenwerking met de Boerhaave commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde werden jaarlijks nascholingscursussen Infectieziekten georganiseerd. Hieraan werd per cursus deelgenomen door ongeveer 200 cursisten, o.a. internisten, kinderartsen, chirurgen, medisch-microbiologen en artsen in opleiding tot deze specialismen.
Op initiatief van Dr. J.P. de Geus (internist) en Dr. J. Landman (chirurg) werd in 1980 door de VIZ, samen met de Vereniging voor Hygiënisten bij de intramurale gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Laboratoriumartsen en de Medische Raad van CBO, de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) opgericht. Het secretariaat dat aanvankelijk in Groningen was gevestigd kwam in 1988 onderleiding van Prof. Dr. R.P. Mouton naar Leiden. Tot nu toe zijn door de WIP 30 richtlijnen uitgebracht.
In 1990 werd de Stichting ter Bevordering van Onderzoek en Onderwijs in Infectieziekten (SBOOI) opgericht met als doelstelling het bevorderen van onderwijs en onderzoek in de infectieziekten. Later werd dit de Stichting Infectieziekten (SIZ).
Om de behandeling van infecties met immunomodulatoren in Nederland te coördineren werd in 1991 de Werkgroep Immuno-Therapie Infecties (WITI) opgericht.

Gedurende de afgelopen 15 jaar steeg het aantal leden van de Vereniging gestaag. Begin 1991 waren 300 personen lid, waarvan 71 woonachting in België. Nadat de Belgen en de Nederlanders hun eigen weg zijn gegaan in 2002 is het aantal personen dat lid is in 2004 425.

De Vereniging onderhoudt ook contacten met buitenlandse verenigingen. Zo werd in 1973 een gezamelijke reis naar de Verenigde Staten gemaakt om o.a. de vergadering van de Infectious Diseases Society of America bij te wonen. Tevens zijn er contacten met de British Society for Antimicrobial Chemotherapy, de British Society for the Study of Infection (The Scottish Branch), de Society for the Study of Infectious Diseases, en de Infectious Diseases Society of Sweden.
Het is voor de Vereniging van belang dat de laatste jaren de discipline infectieziekten een bredere erkenning heeft gekregen. Dit komt o.a. tot uiting in het Disciplineplan Geneeskunde van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, het Advies Inzake de Prioriteiten in het Gezondheidsonderzoek van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid en door de zwaartepunten aangewezen door de verschillende Medische Faculteiten samen met de respectievelijke Academische Ziekenhuizen. Verder heeft de Nederlandsche Internisten Vereeniging onlangs samen met de Vereniging de aantekening Infectieziekten ingesteld.

Bestuursleden Infectieziekten Club en Vereniging voor Infectieziekten 1970-1991: 
A. Billiau, J. Boelaert, C.P.A. van Boven, J.P. Butzler, H.H. Cohen (penningmeester), 
R. Eeckels, L. Eyckmans, R. van Furth (secretaris, penningmeester, voorzitter), 
J.P. de Geus, W.R.O. Goslings (voorzitter), A.C. Hekker (penningmeester), 
K.F. Kerrebijn, B. van Klingeren (penningmeester), H.W. van Landuyt, 
Mw. S. Lauwers, A. Löwenberg, D.M. MacLaren, J.W.M. van der Meer (2e secretaris), M.F. Michel (secretaris), R.P. Mouton (voorzitter), E.H. Nauta (2e secretaris), 
H.J. Neijens (secretaris), J.W. Stoop, L. Verbist, R.S. Weening.